A A A
Wymagane dokumenty - wniosek
- kserokopia  mapy powykonawczej
- zawiadomienie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w przypadku nowych budynków
- odpis z księgi wieczystej, postanowienie Sądu, mapy, wyrysy, dokumenty, z których wynika funkcja i przeznaczenie budynku - w przypadku starych budynków
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej 
Przewidywany termin załatwienia sprawy 2 do 7 dni 
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Halina Bujak, Aleksander Łapiński
Nr pokoju: 8 lub 9
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy nie przysługuje. Osoba niezadowolona z nadanego numeru może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z podaniem swoich argumentów. 
Podstawa prawna - art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
- § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) 
Uwagi W przypadku braku odpowiednich dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia podania, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 
Oznaczenie karty SG.0143.3.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014