A A A
Herb Gminy

W dniu  24 listopada 2016  roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja  z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
 3. Zapytania sołtysów i gości sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego południowej części Gminy Słomniki.
 6. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SP ZOZ.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 10. Analiza okoliczności dokonania scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 12. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.