A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 listopada br.  o godz. 15.30. 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opiniowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego południowej  części Gminy Słomniki.
  3. Opiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  4. Opiniowanie  Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.
  5. Opiniowanie  uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SP ZOZ.
  6. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
  7. Analiza okoliczności dokonania  scalenia i podziału   nieruchomości przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach.
  8. Opiniowanie  uchwał w sprawach majątkowych.
  9. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.