A A A
Herb Gminy

Informujemy, że w dniach od 8 września do 6 października 2016 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64 pok. 19 lub 35, II piętro w godzinach pracy Urzędu został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Słomniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest udostępniony w w/w terminie na stronie internetowej.