A A A
Herb Gminy

W dniu 26 października 2017  roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja  z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami.
 3. Zapytania sołtysów i gości sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Podjęcie uchwały nt. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
 7. Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawach podatkowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.