A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Więcej