Start
Biblioteka
Filie
Aktualnoci
DKK
Wakacyjny Klub Czytelnika
Programy
Ekonomiczne ABC
Wystawy
Przydatne linki
Archiwum
Kontakt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj42
Wczoraj35
Ten tydzie77
Ten miesic670
Wszystkie135411
Reklama
mbp1.jpg
PDF Drukuj Email

 

 

S T A T U T

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMNIKACH

 

I. POSTANOWIENIA OGLNE

 

1

Miejska Biblioteka Publiczna w Somnikach, zwana dalej ?Bibliotek?, dziaa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539) - z pn. zm.,

2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123) - z pn. zm.,

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie terytorialnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591) - z pn. zm.,

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw okrelajcych kompetencje organw administracji publicznej ? w zwizku z reform administracyjn (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668, art. 130),

5. Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz.136, art. 29),

6. niniejszego Statutu.

2

1. Biblioteka jest samorzdow instytucj kultury, ktrej Organizatorem jest Gmina Somniki.

2. Siedziba Biblioteki mieci si w Somnikach, a obszarem jej dziaania jest teren Gminy Somniki.

3

1. Nadzr nad organizacj i funkcjonowaniem Biblioteki Organizator powierza Burmistrzowi Gminy Somniki, ktry wspdziaa w wykonywaniu zada z tym zwizanych z Rad Miejsk na zasadach okrelonych w aktach prawnych wskazanych w 1.

2. Nadzr merytoryczny nad dziaalnoci Biblioteki sprawuj i pomocy fachowej udzielaj :

2.1. Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

2.2. powiatowa biblioteka publiczna dla powiatu krakowskiego ziemskiego.

4

1. Biblioteka uzyskuje osobowo prawn z chwil wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka uywa pieczci podunej, zawierajcej nazw w penym brzmieniu, adres, regon i NIP.

5

Organizator zapewnia warunki dziaalnoci i rozwoju Biblioteki, odpowiadajce jej zadaniom.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

6

Biblioteka suy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

7

Do szczegowego zakresu dziaa Biblioteki naley:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiaw bibliotecznych, z uwzgldnieniem materiaw dotyczcych wasnego regionu,

2. wytwarzanie materiaw informacyjnych,

3. udostpnianie zbiorw bibliotecznych na miejscu, wypoyczanie do domu oraz prowadzenie wypoycze midzybibliotecznych, z uwzgldnieniem szczeglnych potrzeb dzieci i modziey oraz osb niepenosprawnych,

4. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, bibliograficznej, udostpnianie informacji wasnych i zewntrznych,

5. popularyzacja ksiki , informacji, wiedzy i czytelnictwa,

6. wspdziaanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami - w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spoeczestwa,

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

8

Biblioteka moe podejmowa rwnie inne dziaania wynikajce z potrzeb rodowiska.

III. ORGANIZACJA I ZARZDZANIE BIBLIOTEK

9

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, ktry kieruje jej dziaalnoci, reprezentuje Bibliotek na zewntrz i jest za ni odpowiedzialny. Dyrektora powouje i odwouje Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Burmistrz dokonuje wszelkich czynnoci z zakresu prawa pracy wobec dyrektora.

10

1. W Bibliotece zatrudnia si pracownikw dziaalnoci podstawowej, administracyjnej oraz obsugi.

2. W miar potrzeb w Bibliotece mog by zatrudnieni specjalici z rnych dziedzin, zwizani z dziaalnoci Biblioteki.

3. Pracownikw zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

11

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiada odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, okrelone w stosownym Rozporzdzeniu Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. z 1999 roku, Nr 41, poz. 419 z pn. zm.) w sprawie wymaga kwalifikacyjnych, uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

2. Wynagrodzenia pracownikw Biblioteki ustalane s na podstawie odrbnych przepisw.

12

1. Biblioteka moe prowadzi: wypoyczalnie, czytelnie, oddziay dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostpniania zbiorw bibliotecznych

2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w Kacicach, Niedwiedziu i Prandocinie.

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.

13

Szczegow organizacj wewntrzn Biblioteki oraz zakres dziaania poszczeglnych komrek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

14

Przy Bibliotece i jej filiach mog dziaa Koa Przyjaci Biblioteki, powoane na podstawie obowizujcych przepisw prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

15

Biblioteka jest finansowana ze rodkw Organizatora, z dochodw wasnych oraz z innych rde.

16

Biblioteka prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.

17

Biblioteka moe pobiera opaty za:

1. usugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypoyczenia midzybiblioteczne,

2. wypoyczanie materiaw audiowizualnych,

3. niezwrcone w terminie materiay biblioteczne,

4. uszkodzenie lub zniszczenie materiaw bibliotecznych,

5. wydruki dokumentw elektronicznych,

6. w formie kaucji zwrotnej ? za wypoyczone materiay biblioteczne ? w sytuacjach okrelonych regulaminem.

Wysoko opat, o ktrych mowa w pkt. 1-5 nie moe przekracza kosztw wykonania usugi.

18

Podstaw gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOCOWE

 

19

Zmiany w statucie Biblioteki mog by dokonywane w trybie waciwym dla jego nadania.

20

Statut wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama