Start
Biblioteka
Filie
Aktualnoci
DKK
Wakacyjny Klub Czytelnika
Programy
Ekonomiczne ABC
Wystawy
Przydatne linki
Archiwum
Kontakt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj42
Wczoraj35
Ten tydzie77
Ten miesic670
Wszystkie135411
Reklama
mbp1.jpg
PDF Drukuj Email

REGULAMIN

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach okrela prawa oraz obowizki uytkownikw korzystajcych zjej zasobw iusug.

2. Ilekro wtekcie mowa jest oRegulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Somnikach.

3. Ilekro wtekcie mowa jest oBibliotece oznacza to Miejsk Bibliotek Publiczn w Somnikach.

ROZDZIA I

PRAWO KORZYSTANIA

1. Biblioteka jest oglnodostpna, akorzystanie zniej jest bezpatne.

2. Do korzystania zusug Biblioteki uprawnia wana karta biblioteczna. Karta biblioteczna umoliwia korzystanie z biblioteki gwnej i filii bibliotecznych.

3. Wcelu otrzymania karty bibliotecznej naley zgosi si w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Somnikach.

Zgaszajcy si powinien:

a) okaza dokument tosamoci ze zdjciem iaktualnym adresem zameldowania za osoby niezameldowane wGminie Somniki zobowizane s do podania wKarcie zapisu (zacznik nr 1 do Regulaminu) aktualnego adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji;

b) wypeni kart zapisu oraz zapozna si zRegulaminem Biblioteki, zoenie podpisu jest rwnoznaczne zzobowizaniem si do przestrzegania Regulaminu.

4. Osoby niepenoletnie mog by zapisane na podstawie:

a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego porczenia rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zapisu. Rodzic lub opiekun prawny podpisujc kart zapisu okazuje dokument (ze zdjciem iaktualnym adresem zameldowania) potwierdzajcy tosamo.

b) niepenoletni mog zapisywa si samodzielnie pod warunkiem dostarczenia karty zapisu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Dane gromadzone przez Bibliotek s przetwarzane wycznie do celw statutowych, okrelonych wUstawie obibliotekach ipodlegaj ochronie zgodnie zUstaw oochronie danych osobowych.

6. Karta biblioteczna stanowi wasno Biblioteki, auytkownik, ktry zgosi wniosek olikwidacj konta bibliotecznego jest zobowizany do jej zwrotu.

7. Uytkownik zobowizany jest do zgoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wystawienie duplikatu uytkownik uiszcza opat wwysokoci 10 z.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialnoci za konsekwencje wynike zposugiwania si kart biblioteczn przez osoby nieuprawnione, do czasu zgoszenia zastrzeenia karty przez posiadacza.

9. Uytkownik zobowizany jest do poinformowania Biblioteki ozmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. Wprzypadku zaniedbania powyszego obowizku, pisma kierowane do uytkownika na dotychczasowy adres bd uwaane za dorczone.

10. Biblioteka, na pisemny wniosek uytkownika, usunie jego dane zbazy uytkownikw, oile nie posiada on wstosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiza, wynikajcych zniniejszego Regulaminu.

11. Dla komfortu pracy wszystkich uytkownikw prosi si ozachowanie ciszy iwyczenie telefonw komrkowych.

ROZDZIA II

WYPOYCZALNIA

I. WYPOYCZANIA

1. Uytkownik przychodzcy do wypoyczalni zwolnym dostpem do pek zostawia wierzchnie okrycie, torb lub teczk wmiejscu wskazanym przez bibliotekarza.

2. Uytkownik wypoycza ksiki osobicie po okazaniu karty bibliotecznej.
Wuzasadnionych przypadkach uytkownik moe pisemnie na karcie zapisu upowani inn osob do wypoyczania wjego imieniu.

3. Jednorazowo wypoyczy mona 5 woluminw. Ksiki wypoyczane s na okres 30 dni. Wuzasadnionych przypadkach bibliotekarz moe ustali indywidualny limit wypoyczanych ksiek. Wprzypadku osb nieterminowo zwracajcych ksiki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypoyczanych ksiek.

4. Termin zwrotu wypoyczonych materiaw mona przesun jeeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych uytkownikw. Prolongaty mona dokona: u bibliotekarza; telefonicznie; za porednictwem poczty elektronicznej; za porednictwem internetowego konta uytkownika, po udostpnieniu w katalogu elektronicznym biblioteki;

- prolongata dokonana za porednictwem internetowego konta on-line naliczana bdzie od dnia wktrym si jej dokonuje na okres 14 dni;

5. Do uytkownikw, ktrzy udostpnili swoje adresy poczty elektronicznej,
biblioteka kieruje przypomnienia ozbliajcym si terminie zwrotu ksiek (na trzy dni przed upywem terminu). Dane generowane bd automatycznie przez system.

6. Bibliotekarz moe wyznaczy krtszy termin zwrotu ksiek, jeeli stanowi one szczeglnie poszukiwane pozycje (np. ksiki objte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podrczniki).

7. Czytelnik korzystajcy zkatalogu on-line po zalogowaniu wsystemie, bdzie mia moliwo zamwienia lub zarezerwowania zbiorw.

a) ZAMWIENIE (dotyczy zbiorw wypoyczonych przez innego Czytelnika).
O realizacji zamwienia Czytelnik bdzie powiadamiany poczt elektroniczn na podany adres e-mail. Zamwione zbiory naley odebra wcigu 5 dni roboczych od powiadomienia oich dostpnoci.

b) REZERWACJA (dotyczy konkretnego egzemplarza dostpnego wdanym momencie wBibliotece).
Rezerwacje naley odebra wcigu 5 dni roboczych od pojawienia si komunikatu na koncie indywidualnym Czytelnika "do odbioru".

c) Zamwienia irezerwacje, ktre nie zostan odebrane wustalonym przez regulamin terminie zostaj anulowane przez pracownika biblioteki. Czytelnicy, ktrzy udostpnili swoje adresy poczty elektronicznej dostan powiadomienie wygenerowane automatycznie przez system.

8. Czytelnik jest zobowizany do poinformowania Biblioteki orezygnacji zrezerwacji (osobicie, telefonicznie lub e-mailowo).

9. Ksiki naley odbiera ioddawa wjednostce bibliotecznej wktrej si je wypoyczyo lub zarezerwowao.

10. Na prob uytkownika pracownik Biblioteki moe zamwi ksiki aktualnie wypoyczone przez innych uytkownikw. Zamwienia dokonuje si wsystemie na okrelony czas.

11. Aktualne czasopisma mona wypoycza na okres 30 dni, po upywie tego terminu naley pamita oprolongacie.

12. Ksiki mwione mona wypoycza na okres 30 dni. Po upywie tego terminu naley pamita oprolongacie. Sposb prolongaty zosta ujty wrozdziale II pkt. 4

13. Zwydawnictw informacyjnych, kartoteki zagadnieniowej oraz szczeglnie cennych wydawnictw korzysta si wycznie na miejscu.

II. KAUCJE

1. Biblioteka moe pobra kaucj w wysokoci 20 z, w przy zapisie do biblioteki, wprzypadku, gdy uytkownik nie jest staym mieszkacem terenu obsugiwanego przez Bibliotek.

2. Uytkownik, ktry zamierza wycofa kaucj, winien poinformowa otym bibliotek siedem dni przed terminem jej wycofania.

3. Po upywie roku od zaprzestania korzystania przez uytkownika zwypoyczalni, kaucje nieodebrane przechodz na dochody Biblioteki.

4. Biblioteka moe pobiera kaucje za wypoyczenie wydawnictw szczeglnie cennych. Wysoko kaucji ustala bibliotekarz. Moe ona wynosi 50 z lub wicej za jeden wypoyczony wolumin, wzalenoci od rynkowej wartoci materiau. Kaucj odbiera czytelnik po dokonaniu zwrotu cennego wydawnictwa w nieuszkodzonym stanie.

III. POSZANOWANIE

1. Uytkownik jest obowizany do poszanowania ksiek bdcych wasnoci spoeczn idobrem kultury narodowej, powinien te zwrci uwag na stan ksiki przed jej wypoyczeniem. Zauwaone uszkodzenia naley zgosi bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynike zzagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksiki odpowiada uytkownik.

3. Wrazie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiau bibliotecznego uytkownik jest zobowizany do jego odkupienia. Jeeli to niemoliwe, uytkownik zobowizany jest uici opat wwysokoci aktualnej ceny rynkowej zagubionego, bd zniszczonego materiau.

4. Za zgod bibliotekarza uytkownik moe, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiau, przekaza inny tej samej wartoci ? jeeli bdzie dla Biblioteki uyteczny.

5. Wszystkie wpaty kwitowane s stosownymi dowodami.

 

IV. PRZETRZYMYWANIE MATERIAW BIBLIOTECZNYCH

1.Za przetrzymywanie kadej wypoyczonej ksiki ponad termin okrelony wregulaminie Biblioteka pobiera opaty wwysokoci 0,10 z od jednego woluminu za kady dzie po terminie zwrotu. Opaty za nieterminowy zwrot naliczane s niezalenie od tego, czy uprzednio zostao wysane upomnienie.

2. Uytkownik, do ktrego Biblioteka wysya upomnienia wsprawie zwrotu ksiek, pokrywa ich koszty. Koszty opat pocztowych pobiera si wedug aktualnego cennika.

3. Kade upomnienie zobowizuje czytelnika do uiszczenia opaty za przetrzymanie ksiek.

4. Jeeli uytkownik, mimo upomnie wysanych przez Bibliotek, odmawia zwrotu lub uiszczenia nalenych opat, Biblioteka dochodzi swych roszcze korzystajc zporednictwa firmy windykacyjnej ina drodze sdowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiza.

5. Czytelnik, ktry nie uregulowa opaty za przetrzymane ksiki ma zblokowane konto do czasu wpacenia nalenoci.


ROZDZIA III


CZYTELNIA

1. Prawo do bezpatnego korzystania maj wszyscy uytkownicy zobowizujcy si do przestrzegania regulaminu.

2. Zgaszajcy si jest zobowizany pozostawi u bibliotekarza kart biblioteczn.

3. WCzytelni mona korzysta ze zbiorw Czytelni oraz innych zbiorw biblioteki, atake materiaw wasnych.

4. Przyniesione ze sob ksiki uytkownik zobowizany jest zgosi u bibliotekarza.

5. Jeeli uytkownik zamierza wnastpnych dniach korzysta zksiki dostarczonej spoza ksigozbioru podrcznego, bibliotekarz moe je zatrzyma wCzytelni do jego dyspozycji.

6. Przed opuszczeniem Czytelni, uytkownik zwraca ksiki iczasopisma.

7. Zbiorw Czytelni nie wypoycza si do domu.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypoyczonych materiaw uytkownik paci odszkodowanie wwysokoci ustalonej przez bibliotekarza, wzalenoci od stopnia uszkodzenia wartoci uytkowej.

9. Na kopiowanie rysunkw, schematw, planw, map itp. uytkownik powinien uzyska zgod bibliotekarza.

10. WCzytelni obowizuje zakaz spoywania posikw. Dla komfortu pracy wszystkich uytkownikw prosi si ozachowanie ciszy iwyczenie telefonw komrkowych.

ROZDZIA IV

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

1. Prawo do bezpatnego korzystania maj wszyscy uytkownicy Biblioteki zobowizujcy si do przestrzegania Regulaminu.

2. Stanowiska komputerowe su, zgodnie zcharakterem Biblioteki, do celw informacyjnych iedukacyjnych.

3. Kady uytkownik wpisuje si do rejestru.

4. Czas korzystania zkomputera 1 osoby wdanym dniu wynosi 1 godzin zmoliwoci przeduenia, oile nie bdzie osb czekajcych na dostp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczy czas dostpu do komputera wprzypadku wikszej liczby chtnych.

5. Przy stanowisku komputerowym moe znajdowa si tylko jedna osoba.

6. Uytkownik ma prawo do:

a) bezpatnego korzystania zzainstalowanych programw;

b) bezpatnego kopiowania sporzdzonych przez siebie podczas zaj plikw na wasne pyty CD, DVD, dyski przenone, pendrive lub przesania na poczt mailow ? po wczeniejszym zgoszeniu bibliotekarzowi;

c) korzystania zusug ksero iwydruku, ktre podlegaj opacie zgodnie zcennikiem obowizujcym wMiejskiej Bibliotece Publicznej w Somnikach.

7. Uytkownikowi nie wolno:

a) ama zabezpiecze systemu komputerowego;

b) instalowa oprogramowania iinnych programw oraz dokonywa zmian wkonfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczeglnych stanowiskach komputerowych;

c) podcza bez wiedzy izgody bibliotekarza wasnych urzdze jak: pendrive, telefon komrkowy, aparat fotograficzny, itp.;

d) korzysta bez wiedzy izgody bibliotekarza zwasnych nonikw elektronicznych (dyski przenone, CD, DVD);

e) otwiera stron, zawierajcych treci pornograficzne, propagujcych przemoc itp.;

f) ciga izapisywa plikw, ktre ami prawa autorskie;

g) korzysta ze stron zawierajcych pirackie oprogramowanie;

h) wiadomie wprowadza wirusw komputerowych do komputerw biblioteki;

i) wykonywa czynnoci powodujcych uszkodzenie komputera;

j) opuszcza Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporzdkowanego stanowiska ioddania pracownikowi wypoyczonych materiaw isprztu.

8. Uytkownik ponosi odpowiedzialno finansow za uszkodzenia narzdzi imateriaw wynikajce zniewaciwego korzystania znich (w przypadku niepenoletnich uytkownikw, odpowiedzialno finansow ponosz rodzice/opiekunowie).

9. Dwik odtwarzany podczas pracy programw multimedialnych isprztu muzycznego moe by emitowany tylko przez doczone suchawki.

10. Zapisane przez uytkownikw materiay pozostawione na komputerach bd usuwane.

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidowoci wpracy komputera naley zgasza natychmiast bibliotekarzowi.

12. Za spowodowane zniszczenia materiaw lub aparatury uytkownik ponosi koszty
wwysokoci, ktra umoliwi naprawienie szkd lub odtworzenie materiaw.

13. WCzytelni zabrania si spoywania posikw. Dla komfortu pracy wszystkich uytkownikw prosi si ozachowanie ciszy iwyczenie telefonw komrkowych.

WYKAZ OPAT

1. Opaty za przetrzymanie materiaw bibliotecznych

0,10 z od woluminu za kady dzie po upywie terminu zwrotu

2. Zwrot kosztw wydrukw komputerowych oraz usug reprograficznych

1. Opata za usugi kserograficzne i wydruk wynosi:

a) ksero/druk jednostronny czarno-biay formatu A4 ? 0,40 z

b) ksero/druk dwustronny czarno-biay formatu A4 ? 0,60 z

c) ksero/druk jednostronny czarno-biay formatu A4 z elementami grafiki ? 0,60 z

d) ksero/druk dwustronny czarno-biay formatu A4 z elementami grafiki ? 1,00 z

e) ksero/druk kolorowy tekstu A4 ? 0,80 z

f) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A4 ? 1,50 z

g) ksero/druk jednostronny czarno-biay formatu A3 ? 0,60 z

h) ksero/druk czarno-biay formatu A3 z elementami grafiki ? 1,00 z

i) ksero/druk kolorowy tekstu A3 ? 3,00 z

j) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A3 ? 4,00 z

Fax - wg cennika pocze TP SA

 

 

 
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama